75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng

1)•S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...)
*1This exercise is  too easy (for me) to do. (bài tập này quá dễ để tôi làm).
*2: He ran too fast for me to follow. (Anh ấy đã chạy quá nhanh để tôi dõi theo).

2)•S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
*1: This box is so heavy that I cannot take it.(Cái hộp kia nặng đến nỗi tôi không thể mang nó.)
*2: He speaks so fast that we can’t hear anything.(Anh ấy nói nhanh đến nỗi chúng tôi không nghe thấy gì.)

3)•It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
*1: It is such a heavy box that I cannot take it. (Nó là một chiếc hộp nặng đến nỗi tôi không thể mang nó.)
4)•S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm gì...)

*1: She is old enough to get married. (Cô ấy đủ tuổi để kết hôn ^^)
*2: They are intelligent enough for me to teach them English.(Họ đủ thông minh để tôi dạy cho họ tiếng anh.)

5)•Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
*1: I had my hair cut yesterday.(Mái tóc của tôi đã được cắt ngày hôm qua.)

*2: I’d like to have my shoes repaired.(Tôi muốn đôi dày của tôi được sửa.)

6)•It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã đến lúc ai đóphải làm gì...)
*1: It is time you had a shower. ( Đây là thời gian bạn nên đi tắm.)
*2: It’s time for me to ask all of you for this question.(Đây là thời gian cho tôi trả lời tất cả câu hỏi này.)

7)•It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất bao nhiêu thờigian...)
*1: It takes me 5 minutes to get to school. (Tôi mất 5 phút để đi đến trường.)
*2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.(Anh ấy đã mất 10 phút để làm bài tập này ngày hôm qua.)

8)•To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì... không làm gì..)
*1: I can’t prevent him from smoking. (Tôi không thể ngăn anh ấy ngừng hút thuốc.)
9)•S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...)

*1: I find it very difficult to learn about English. (Tôi cảm thấy rất khó dể học Tiếng Anh)
*2: They found it easy to overcome that problem.(Họ thấy dễ để khắc phục những vấn đề đó)

10)•To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
*1: I prefer dog to cat. (Tôi thích chó hơn mèo)
*2: I prefer reading books to watching TV.(tôi thích đọc sách hơn xem TV)
11)•Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì hơn làm gì)
*1: She would rather play games than read books.(Cô ấy thích chơi games hơn đọc sách)
*2: I’d rather learn English than learn Biology.(Tôi thích học Tiếng Anh hơn Sinh học)

12)•To be/get Used to + V-ing(quen làm gì)
*I am used to eating with chopsticks. (Tôi quen ăn với đũa)

13)•Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)
*1: I used to go fishing with my friend when I was young.(Tôi thường đi câu cá với bạn của tôi khi tôi còn trẻ)
*2: She used to smoke 10 cigarettes a day.(Cô ấy thường hút 10 điếu thuốc lá mỗi ngày )

14)•to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ngạc nhiên về....)

15)•to be angry at + N/V-ing(tức giận về)

16)•to be good at/ bad at + N/ V-ing(giỏi về.../ kém về...)

17)•by chance = by accident (adv)(tình cờ)

18)•to be/get tired of + N/V-ing(mệt mỏi về...)

19)•can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing(không nhịn được làm gì...)

20)•to be keen on/ to be fond of + N/V-ing(thích làm gì đó...)

21)•to be interested in + N/V-ing(quan tâm đến...)

22)•to waste + time/ money + V-ing(tốn tiền hoặc tg làm gì)

23)•To spend + amount of time/ money + V-ing(dành bao nhiêu thời gian làm gì…)

24)•To spend + amount of time/ money + on + something(dành thời gian vào việc gì...)
*1: I spend 2 hours reading books a day. (Tôi dành 2 giờ để đọc sách mỗi ngày)
*2: She spent all of her money on clothes.(Cô ấy dành tất cả tiền của cô ấy để mua quần áo)

25)•to give up + V-ing/ N(từ bỏ làm gì/ cái gì...)

26)•would like/ want/wish + to do something(thích làm gì...)

27)•have + (something) to + Verb(có cái gì đó để làm)

28)•It + be + something/ someone + that/ who(chính...mà...)

29)•Had better + V(infinitive)(nên làm gì....)

30)•hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ 
delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing, 

*I always practise speaking English everyday.(Tôi luôn luôn luyện nói Tiếng Anh mỗi ngày)

31)•It’s + adj + to + V-infinitive(quá gì ..để làm gì)

32)•Take place = happen = occur(xảy ra)

33)•to be excited about(thích thú)

34)•to be bored with/ fed up with(chán cái gì/làm gì)

35)•There is + N-số ít, there are + N-số nhiều(có cái gì...)

36)•feel like + V-ing(cảm thấy thích làm gì...)

37)•expect someone to do something(mong đợi ai làm gì...)

38)•advise someone to do something(khuyên ai làm gì...)

39)•go + V-ing(chỉ các trỏ tiêu khiển..)(go camping...)

40)•leave someone alone(để ai yên...)

41)•By + V-ing(bằng cách làm...)

42)•want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + V-infinitive
* I decide to study English. (Tôi quyết định học Tiếng Anh)

43)•for a long time = for years = for ages(đã nhiều năm rồi)(dùng trong thì hiện tại hoàn thành)

44)•when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.

45)•When + S + V(qkd), S + had + Pii

46)•Before + S + V(qkd), S + had + Pii

47)•After + S + had +Pii, S + V(qkd)

48)•to be crowded with(rất đông cài gì đó...)

49)•to be full of(đầy cài gì đó...)

50)•To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj(đây là các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên... sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj)

51)•except for/ apart from(ngoài, trừ...)

52)•as soon as(ngay sau khi)

53)•to be afraid of(sợ cái gì..)

54)•could hardly(hầu như không)( chú ý: hard khác hardly)

55)•Have difficulty + V-ing(gặp khó khăn làm gì...)

56)•Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed và V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. và khi muốn nói về bản chất của cả người và vật ta dùng –ing
*1: That film is boring. (Bộ phim ấy rất buồn tẻ)
*2: He is bored. (Anh ấy rất nhàm chán)
*3: He is an interesting man. (anh ấy là một người đàn ông thú vị)
*4: That book is an interesting one. (quyển sách đó là một quyển sách hay)(khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta nói : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” và “Được” ở đó)

57)•in which = where; on/at which = when

58)•Put + up + with + V-ing(chịu đựng...)

59)•Make use of + N/ V-ing(tận dụng cái gì đó...)

60)•Get + adj/ Pii

61)•Make progress(tiến bộ...)

62)•take over + N(đảm nhiệm cái gì...)

63)•Bring about(mang lại)

64)•Chú ý: so + adj còn such + N

65)•At the end of và In the end(cuối cái gì đó và kết cục)

66)•To find out(tìm ra),To succeed in(thành công trong...)

67)•Go for a walk(đi dạo)/ go on holiday/picnic(đi nghỉ)

68)•One of + so sánh hơn nhất + N(một trong những...)

69)•It is the first/ second.../best + Time + thì hiện tại hoàn thành

70)•Live in(sống ở)/ Live at + địa chỉ cụ thể/ Live on (sống nhờ vào...)

71)•To be fined for(bị phạt về)

72)•from behind(từ phía sau...)

73)•so that + mệnh đề(để....)

74)•In case + mệnh đề(trong trường hợp...)

75)•can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to... (modal Verbs) + V-infinitive.

Các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh
1. It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt
VD: It is difficult for old people to learn English.
( Người có tuổi học tiếng Anh thì khó )

2. To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cái gì )
VD: We are interested in reading books on history.
( Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử )

3. To be bored with ( Chán làm cái gì )
VD: We are bored with doing the same things everyday.
( Chúng tôi chán ngày nào cũng làm những công việc lặp đi lặp lại )

4. It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì )
VD: It’s the first time we have visited this place.
( Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm nơi này )

5. enough + danh từ ( đủ cái gì ) + ( to do smt )
VD: I don’t have enough time to study.
( Tôi không có đủ thời gian để học )

6. Tính từ + enough (đủ làm sao ) + ( to do smt )
VD: I’m not rich enough to buy a car.
( Tôi không đủ giàu để mua ôtô )

7. too + tính từ + to do smt ( Quá làm sao để làm cái gì )
VD: I’m to young to get married.
( Tôi còn quá trẻ để kết hôn )

8. To want smb to do smt = To want to have smt + PII
( Muốn ai làm gì ) ( Muốn có cái gì được làm )
VD: She wants someone to make her a dress. 
( Cô ấy muốn ai đó may cho cô ấy một chiếc váy )
= She wants to have a dress made.
( Cô ấy muốn có một chiếc váy được may )

9. It’s time smb did smt ( Đã đến lúc ai phải làm gì )
VD: It’s time we went home.
( Đã đến lúc tôi phải về nhà )

10. It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt
( Ai không cần thiết phải làm gì ) doesn’t have to do smt 
VD: It is not necessary for you to do this exercise.
( Bạn không cần phải làm bài tập này )

11. To look forward to V_ing ( Mong chờ, mong đợi làm gì )
VD: We are looking forward to going on holiday.
( Chúng tôi đang mong được đi nghỉ )

12. To provide smb from V_ing ( Cung cấp cho ai cái gì )
VD: Can you provide us with some books in history?
( Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số sách về lịch sử không? )

13. To prevent smb from V_ing ( Cản trở ai làm gì )
To stop
VD: The rain stopped us from going for a walk.
( Cơn mưa đã ngăn cản chúng tôi đi dạo )

14. To fail to do smt ( Không làm được cái gì / Thất bại trong việc làm cái gì )
VD: We failed to do this exercise.
( Chúng tôi không thể làm bài tập này )

15. To be succeed in V_ing ( Thành công trong việc làm cái gì )
VD: We were succeed in passing the exam.
( Chúng tôi đã thi đỗ )

16. To borrow smt from smb ( Mượn cái gì của ai )
VD: She borrowed this book from the liblary.
( Cô ấy đã mượn cuốn sách này ở thư viện )

17. To lend smb smt ( Cho ai mượn cái gì )
VD: Can you lend me some money?
( Bạn có thể cho tôi vay ít tiền không? )

18. To make smb do smt ( Bắt ai làm gì )
VD: The teacher made us do a lot of homework.
( Giáo viên bắt chúng tôi làm rất nhiều bài tập ở nhà )

19. CN + be + so + tính từ + that + S + động từ. 
( Đến mức mà )
CN + động từ + so + trạng từ + that + CN + động từ.
VD: 1. The exercise is so difficult that noone can do it.
( Bài tập khó đến mức không ai làm được )
2. He spoke so quickly that I couldn’t understand him.
( Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta )

20. CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ.
VD: It is such a difficult exercise that noone can do it.
( Đó là một bài tập quá khó đến nỗi không ai có thể làm được )

21. It is ( very ) kind of smb to do smt ( Ai thật tốt bụng / tử tế khi làm gì)
VD: It is very kind of you to help me.
( Bạn thật tốt vì đã giúp tôi )

22. To find it + tính từ + to do smt
VD: We find it difficult to learn English.
( Chúng tôi thấy học tiếng Anh khó )

23. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì )
that + CN + động từ
VD: 1. I have to make sure of that information. 
( Tôi phải bảo đảm chắc chắn về thông tin đó ) 
2. You have to make sure that you’ll pass the exam.
( Bạn phải bảo đảm là bạn sẽ thi đỗ )

24. It takes ( smb ) + thời gian + to do smt ( Mất ( của ai ) bao nhiêu thời gian để làm gì)
VD: It took me an hour to do this exercise.
( Tôi mất một tiếng để làm bài này )

25. To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / tiền bạc vào cái gì
doing smt làm gì )
VD: We spend a lot of time on TV.
watching TV.
( Chúng tôi dành nhiều thời gian xem TV )

26. To have no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết về cái gì )
VD: I have no idea of this word = I don’t know this word.
( Tôi không biết từ này )

27. To advise smb to do smt ( Khuyên ai làm gì 
not to do smt không làm gì )
VD: Our teacher advises us to study hard.
( Cô giáo khuyên chúng tôi học chăm chỉ )

28. To plan to do smt ( Dự định / có kế hoạch làm gì )
intend
VD: We planed to go for a picnic.
intended
( Chúng tôi dự định đi dã ngoại )

29. To invite smb to do smt ( Mời ai làm gì )
VD: They invited me to go to the cinema.
( Họ mời tôi đi xem phim )

30. To offer smb smt ( Mời / đề nghị ai cái gì )
VD: He offered me a job in his company.
( Anh ta mời tôi làm việc cho công ty anh ta )

31. To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào ai )
VD: You can rely on him.
( Bạn có thể tin anh ấy )

32. To keep promise ( Gĩư lời hứa )
VD: He always keeps promises.

33. To be able to do smt = To be capable of + V_ing ( Có khả năng làm gì )
VD: I’m able to speak English = I am capable of speaking English.
( Tôi có thể nói tiếng Anh )

34. To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( làm ) cái gì )
VD: I’m good at ( playing ) tennis.
( Tôi chơi quần vợt giỏi )

35. To prefer smt to smt ( Thích cái gì hơn cái gì )
doing smt to doing smt làm gì hơn làm gì
VD: We prefer spending money than earning money.
( Chúng tôi thích tiêu tiền hơn kiếm tiền )

36. To apologize for doing smt ( Xin lỗi ai vì đã làm gì )
VD: I want to apologize for being rude to you.
( Tôi muốn xin lỗi vì đã bất lịch sự với bạn )

37. Had ( ‘d ) better do smt ( Nên làm gì )
not do smt ( Không nên làm gì )
VD: 1. You’d better learn hard.
( Bạn nên học chăm chỉ ) 
2. You’d better not go out.
( Bạn không nên đi ra ngoài )

38. Would ( ‘d ) rather do smt Thà làm gì 
not do smt đừng làm gì
VD: I’d rather stay at home.
I’d rather not say at home.

39. Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn ai làm gì )
VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at home today.
( Tôi muốn bạn / anh ấy / cô ấy ở nhà tối nay )

40. To suggest smb ( should ) do smt ( Gợi ý ai làm gì )
VD: I suggested she ( should ) buy this house.

41. To suggest doing smt ( Gợi ý làm gì )
VD: I suggested going for a walk.

42. Try to do ( Cố làm gì )
VD: We tried to learn hard.
( Chúng tôi đã cố học chăm chỉ )

43. Try doing smt ( Thử làm gì )
VD: We tried cooking this food.
( Chúng tôi đã thử nấu món ăn này )

44. To need to do smt ( Cần làm gì )
VD: You need to work harder.
( Bạn cần làm việc tích cực hơn )

45. To need doing ( Cần được làm )
VD: This car needs repairing.
( Chiếc ôtô này cần được sửa )

46. To remember doing ( Nhớ đã làm gì )
VD: I remember seeing this film.
( Tôi nhớ là đã xem bộ phim này )

47. To remember to do ( Nhớ làm gì ) ( chưa làm cái này )
VD: Remember to do your homework.
( Hãy nhớ làm bài tập về nhà )

48. To have smt + PII ( Có cái gì được làm )
VD: I’m going to have my house repainted.
( Tôi sẽ sơn lại nhà người khác sơn, không phải mình sơn lấy )
= To have smb do smt ( Thuê ai làm gì )
VD: I’m going to have the garage repair my car.
= I’m going to have my car repaired.

49. To be busy doing smt ( Bận rộn làm gì )
VD: We are busy preparing for our exam.
( Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi )

50. To mind doing smt ( Phiền làm gì )
VD: Do / Would you mind closing the door for me?
( Bạn có thể đóng cửa giúp tôi không? )

51. To be used to doing smt ( Quen với việc làm gì )
VD: We are used to getting up early.
( Chúng tôi đã quen dậy sớm )

52. To stop to do smt ( Dừng lại để làm gì )
VD: We stopped to buy some petrol.
( Chúng tôi đã dừng lại để mua xăng )

53. To stop doing smt ( Thôi không làm gì nữa )
VD: We stopped going out late.
( Chúng tôi thôi không đi chơi khuya nữa )

54. Let smb do smt ( Để ai làm gì )
VD: Let him come in.
( Để anh ta vào )

kcj đâu m cũng đang ôn thi nên cùng mọi người ôn luôn :D –  Hoài Nguyễn 03-02-15 05:40 PM
Cảm ơn :) –  tieuthuhoangtoc19 30-01-15 09:17 PM

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi đáp án

Chat chit và chém gió
 • hoahoa.nhynhay: chào tất cả mọi người 11/5/2018 1:39:21 PM
 • hoahoa.nhynhay: làm quen đi 11/5/2018 1:39:32 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:36 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:36 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:36 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:36 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:37 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:37 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:37 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:37 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:38 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:38 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:38 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:38 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:39 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:39 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:39 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:39 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:40 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:40 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:40 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:40 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:40 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:41 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:41 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:41 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:41 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:42 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:42 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:42 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:42 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:42 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:43 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:43 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:43 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:43 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:44 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:44 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:44 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:44 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:45 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:45 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:45 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:45 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:46 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:46 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:46 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:46 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:47 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:47 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:47 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:47 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:48 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:48 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:48 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:48 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:48 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:49 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:49 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:49 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:49 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:50 PM
 • hoahoa.nhynhay: . 11/5/2018 1:39:50 PM
 • hoahoa.nhynhay: ..................... 11/5/2018 1:39:52 PM
 • vinhlyle: hi 11/10/2018 8:03:02 PM
 • ๖ۣۜBossღ: 3:00 AM 11/11/2018 10:17:11 PM
 • quanghungnguyen256: sao wweb cứ đăng nhập mãi nhĩ, k trả lời đc bài viết nữa 11/30/2018 4:35:45 PM
 • quanghungnguyen256: web nát r à 11/30/2018 4:36:19 PM
 • quanghungnguyen256: 11/11/2018 h là 30/11. oi web chắt k ai dùng r hả 11/30/2018 4:36:44 PM
 • quanghungnguyen256: rofum ngon thế mà sao admin lại k nâng cấp nhỡ 11/30/2018 4:37:07 PM
 • nguyenlena2611: talk_to_the_hand 12/24/2018 9:24:22 PM
 • nguyenlena2611: big_grinsurpriseblushing 12/24/2018 9:28:35 PM
 • Việt EL: ^^ 2/16/2019 8:37:21 PM
 • Việt EL: he lô he lô 2/16/2019 8:37:34 PM
 • Việt EL: y sờ e ny guan hiar? 2/16/2019 8:38:15 PM
 • Việt EL: èo 2/16/2019 8:38:32 PM
 • Việt EL: éo có ai 2/16/2019 8:40:48 PM
 • dfgsgsd: Hế lô 2/21/2019 9:52:51 PM
 • dfgsgsd: Lờ ôn lôn huyền ..... 2/21/2019 9:53:01 PM
 • dfgsgsd: Cờ ắc cắc nặng.... 2/21/2019 9:53:08 PM
 • dfgsgsd: Chờ im.... 2/21/2019 9:53:12 PM
 • dfgsgsd: Dờ ai dai sắc ...... 2/21/2019 9:53:23 PM
 • dfgsgsd: ờ ưng nưng sắc.... 2/21/2019 9:53:37 PM
 • dfgsgsd: Mờ inh minh huyền.... đờ ep nặng... trờ ai... quờ a sắc.... đờ i.... 2/21/2019 9:54:11 PM
 • nln: winking 2/28/2019 9:02:14 PM
 • nln: big_grin 2/28/2019 9:02:16 PM
 • nln: smug 2/28/2019 9:02:18 PM
 • nln: talk_to_the_hand 2/28/2019 9:02:20 PM
 • nln: Specialise 2/28/2019 9:51:54 PM
 • nlnl: But they have since become two much-love 2/28/2019 10:03:10 PM
 • dhfh: sad 3/2/2019 9:27:26 PM
 • ๖ۣۜNatsu: allo 3/3/2019 11:39:32 PM
 • ffhfdh: reyeye 3/5/2019 8:53:26 PM
 • ffhfdh: ủuutrr 3/5/2019 8:53:29 PM
 • dgdsgds: ujghjj 3/24/2019 9:12:47 PM
 • ryyty: ghfghgfhfhgfghgfhgffggfhhghfgh 4/9/2019 9:34:48 PM
 • gdfgfd: gfjfjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 4/14/2019 9:53:38 PM
 • gdfgfd: sadsadsadsadsadsad 4/14/2019 9:59:30 PM
 • fdfddgf: trâm anh 4/17/2019 9:40:50 PM
 • gfjggg: a lot of advice is available for college leavers 5/10/2019 9:32:12 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • huynhhoangphu.10k7
 • namduong2016
 • vycreepers
 • Bảo Phươngg
 • Yurika Yuki
 • tinysweets98
 • Thùy Trang
 • Hàn Thiên Dii
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • LeQuynh
 • thithuan27
 • huhunhh
 • ๖ۣۜDemonღ
 • nguyenxinh6295
 • phuc642003
 • diephuynh2009
 • Lê Giang
 • Han Yoon Min
 • ...
 • thuyvan
 • Mặt Trời Bé
 • DoTri69
 • bac1024578
 • Hạ Vân
 • thuong0122
 • nhakhoahoc43
 • tuanngo.apd
 • Đức Vỹ
 • ๖ۣۜCold