Mệnh đề sau "wish, If only, It's time...."
I- Mệnh đề sau "wish", "If only"
$1.$ Present wish (ao ước cho hiện tại) : không thể thực hiện được ở hiện tại, trái với thực tế ở hiện tại
S + wish/ wishes + S + were/ Ved
If only + S + well / Ved
Ex : I wish I were taller now
If only I were taller now
$2.$ Past wish (ao ước cho quá khứ) : điều không thể, trường hợp được trong quá khứ hay trái với thực tế ở quá khứ
S + wish (es) + S + had + $V_{P_{II}}$
S + wish (es) + S + had been + Ving
S + wish (es) + S + could have + $V_{P_{II}}$
If only + S + had + $V_{P_{II}}$
If only + S + had been + Ving
If only + S + could have + $V_{P_{II}}$
Ex : I wish I had done exercises last night.
If only I had done exercises last night.
$3.$ Future wish (ước cho tương lai) :
S + wish(es) + S + could/ would + V
If only + S + could/ would + V
Ex : She wishes she would pass the final exam
If only she would pass the final exam
* Only if $\rightarrow  $ cấu trúc đảo ngữ cho mệnh đề sau
Only if she had learnt hard, would she have passed the exam
II- Mệnh đề sau "If It's time" "It's hight time"
It's time + S + Ved (ngữ cảnh hiện tại)
It's time + S + was/ were + Ving
It's hight time + S + Ved (ngữ cảnh hiện tại)
It's hight time + S + was/ were + Ving
Ex : It's time we learned harder
It's time (for + O) + to V
It's hight time
Ex It's time for us to learn harder
III- Mệnh đề với "would rather"
$1.$ Muốn
S + would rather + V (infi)  (ở hiện tại)
S + would rather + have + $V_P{II}$ (Ở quá khứ)
Ex : I would rather have something to eat now
She would rather have gone to the cinema last night
$2.$  So sánh, thích hơn
S + would rather + V (infi) than V (infi)
S + would rather + have + $P_{II}$ than have + $P_{II}$
= would sooner
Ex : I would rather play badminton than (play) game on internet
I'd rather have had meat than (have had) fish last night
$3.$ Muốn làm gì hơn
- Hiện tại :
$S_1$ + would rather + $S_2$ + Ved
$S_1$ + would sooner + $S_2$ + Ved
Ex : I'd rather he behaved better
I'd rather he didn't shont at me
- Quá khứ
$S_1$ + would rather + $S_2$ + had + $P_{II}$
$S_1$ + would sooner + $S_2$ + could+ have $P_{II}$
Ex : We went by car but we would rather we had gone by train
IV - Mệnh đề sau " as if", "as though" (cứ như thế)
$1)$ As if/ as though : dùng như một liên từ bình thường (look, sound, feel,......)
Ex : The house looked as if nobody was living in it
I am very tired, I feel as though I haven't slept for ages
$2)$ Dùng để giả định
* S + $V_{HTĐ}$ + as if / as though + S + Ved / were hoặc (were + Ving)  (trái với thực tế hiện tại)
Ex : She treats as if she were my mother
Mary dresses as though she were a Queen
* S + Ved + as if / as though + S + had + $V_{P_{II}}$ (giả định trong quá khứ, trái với quá khứ)
Xảy ra trước hđộng mệnh đề chính
Ex : She smiled as if she had met me before
CHÚ Ý :
Nếu hđộng sau "as if" không xảy ra trước $\Rightarrow $ vân dùng quá khứ đơn ở mệnh đề chính
Ex : When I told them about my plan, they looked at me as if I was mad.

Thẻ

Lượt xem

13019
Chat chit và chém gió
 • vũ phong:5/3/2016 11:37:31 PM
 • vũ phong: linh 5/3/2016 11:37:34 PM
 • dieulinhcute1102: ?? 5/3/2016 11:38:58 PM
 • ¾¿Æ½≡?!: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-Minion-Cover/IWBZUDBB.html 5/4/2016 4:43:14 PM
 • ¾¿Æ½≡?!: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-Minion-Cover/IWBZUDBB.html 5/4/2016 4:43:18 PM
 • ¾¿Æ½≡?!: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-Minion-Cover/IWBZUDBB.html 5/4/2016 4:44:20 PM
 • ¾¿Æ½≡?!: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-Minion-Cover/IWBZUDBB.html 5/4/2016 4:44:21 PM
 • .: THÔNG BÁO: TRÊN NÀY AI MUỐN SPAM. LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI ANH. ANH SPAM GIÚP 5/4/2016 4:53:41 PM
 • .: VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ NỘI DUNG SPAM K PHẢN CẢM 5/4/2016 4:53:50 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: laughing 5/4/2016 10:51:31 PM
 • .: confused 5/5/2016 8:50:08 AM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: ai lm bài này dymf vs >_< 5/5/2016 3:50:13 PM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135041/he-phuong-trinh-kho 5/5/2016 3:50:17 PM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135041/he-phuong-trinh-kho 5/5/2016 3:50:19 PM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135041/he-phuong-trinh-kho 5/5/2016 3:50:21 PM
 • .: laughing 5/5/2016 7:31:47 PM
 • .: worried 5/5/2016 9:20:13 PM
 • tbao: happy 5/5/2016 10:10:32 PM
 • .: confused 5/6/2016 4:34:31 PM
 • .: worried 5/6/2016 4:44:01 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: confused 5/6/2016 11:00:24 PM
 • Marin: có ai ten quỳnh k ạ 5/6/2016 11:00:39 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: coó quỳnh 5/6/2016 11:00:50 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: có j z ns đi 5/6/2016 11:00:56 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: quỳnh còn đi ngủ 5/6/2016 11:01:02 PM
 • Marin: đâu quỳnh đâu 5/6/2016 11:01:04 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: sleepy 5/6/2016 11:01:05 PM
 • Marin: tui k thấy quỳnh 5/6/2016 11:01:09 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: đây 5/6/2016 11:01:09 PM
 • Marin: choảnh nào ấy bà 5/6/2016 11:01:17 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: này hâm á 5/6/2016 11:01:30 PM
 • Marin: quỳnh đâu k thấy chỉ thấy choảnh 5/6/2016 11:01:31 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: thui còn ns kiểu ấy tui đi ngủ đấy 5/6/2016 11:01:44 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ppppppp đi ngủ lun 5/6/2016 11:01:50 PM
 • Marin: sn bn 5/6/2016 11:01:50 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ko nc vs nữa 5/6/2016 11:01:55 PM
 • Marin: bn tuổi v 5/6/2016 11:02:05 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: no_talking 5/6/2016 11:02:10 PM
 • Marin: k biết tuổi mình à 5/6/2016 11:02:28 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ko 5/6/2016 11:02:37 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: bn sn bn 5/6/2016 11:02:40 PM
 • Marin: lấy năm hiện h trừ năm sinh ấy quỳnh 5/6/2016 11:02:42 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: 2k2 5/6/2016 11:02:54 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: and you 5/6/2016 11:02:57 PM
 • Marin: 17 bẻ gãy sừng trâu 5/6/2016 11:03:05 PM
 • Marin: 99er 5/6/2016 11:03:11 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ko hiểu 5/6/2016 11:03:13 PM
 • Marin: há há 5/6/2016 11:03:15 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ns lun đi 5/6/2016 11:03:30 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: mệt thật 5/6/2016 11:03:45 PM
 • Marin: bé hơn anh đây nhá 5/6/2016 11:03:54 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ko lớn hơn 5/6/2016 11:04:13 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: a sn bn 5/6/2016 11:04:15 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: sad 5/6/2016 11:04:27 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: thui đi ngủ đây 5/6/2016 11:04:45 PM
 • Marin: 99 5/6/2016 11:04:47 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: lp 11 á 5/6/2016 11:05:03 PM
 • Marin:5/6/2016 11:05:31 PM
 • Marin: sao v 5/6/2016 11:05:40 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: ko có j 5/6/2016 11:06:22 PM
 • Bé'sS Choảnh'sS: tên a là j 5/6/2016 11:06:25 PM
 • Marin: MARIN 5/6/2016 11:08:54 PM
 • Marin: tên thật đó 5/6/2016 11:09:01 PM
 • tasfuskau: http://toan.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/135305/iq-xem-ai-thong-minh-nao 5/7/2016 8:27:23 AM
 • piggirlbabe: xin chào các bạn 5/7/2016 9:17:55 AM
 • piggirlbabe: phần tiếng anh này sao không rõ gì hết vậy 5/7/2016 9:19:49 AM
 • ¾¿ÆBinĐz½≡?!: I'm Bored ;[[ 5/7/2016 11:08:34 AM
 • tasfuskau: big_grin 5/7/2016 8:17:50 PM
 • .: confused 5/7/2016 10:32:36 PM
 • .: alien 5/8/2016 1:18:09 AM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: big_grin 5/8/2016 3:10:17 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: https://www.youtube.com/watch?v=2g9d_yaWB44 5/8/2016 4:08:38 PM
 • dieulinhcute1102: winking 5/10/2016 11:09:10 PM
 • Ruanyu Jian: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10371/mo-hang-tag-moi-lap-d-ky-nang-bam-may-tinh-giai-nhanh-trac-ngiem-hoa 5/12/2016 4:18:09 PM
 • toanbe.13: hi 5/14/2016 10:36:02 PM
 • toanbe.13: hi 5/14/2016 10:36:03 PM
 • toanbe.13: hi 5/14/2016 10:36:04 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 5/16/2016 10:09:41 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: anh Jian big_grin 5/16/2016 10:10:50 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: http://anh.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/642/nho-moi-nguoi-giup-a/789#789 5/16/2016 10:10:54 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: vote cho em winking 5/16/2016 10:10:58 PM
 • maria_ozawa: có ai ko 5/16/2016 10:31:52 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: winking 5/16/2016 10:33:38 PM
 • huyenlejjon87: ai con thuc ko cho em lw vs 5/16/2016 11:25:36 PM
 • huyenlejjon87: dancing 5/16/2016 11:25:56 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: big_grin 5/16/2016 11:42:01 PM
 • Thủy Tiên: hi mn 5/18/2016 5:43:28 PM
 • Hạ Băng: hello 5/19/2016 3:54:33 PM
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ: big_grin 5/20/2016 9:11:44 PM
 • stevenrichardson2406: hello you guys 5/21/2016 5:07:43 PM
 • stevenrichardson2406: anybody home? 5/21/2016 5:08:02 PM
 • Trần Phương Anh: 2222 5/21/2016 11:38:37 PM
 • Final là đồ con nít đồ 10X: winking 5/23/2016 7:52:45 PM
 • .: hehe 5/24/2016 5:41:06 PM
 • .: hú hú 5/24/2016 5:41:34 PM
 • .: có ai k? 5/24/2016 5:41:37 PM
 • Diệu Diệu Linh Linh 1102: không có ai cả big_grin 5/24/2016 7:22:12 PM
 • Chinchilla: coá 5/24/2016 7:26:16 PM
 • .: winking 5/24/2016 8:08:22 PM
 • suunhi: big_grin 5/25/2016 8:32:54 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • Hỗ Trợ HTN
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • huynhhoangphu.10k7
 • namduong2016
 • Bảo Phươngg
 • anhtienlove6
 • tinysweets98
 • Thùy Trang
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • LeQuynh
 • thithuan27