Mệnh đề sau "wish, If only, It's time...."
I- Mệnh đề sau "wish", "If only"
$1.$ Present wish (ao ước cho hiện tại) : không thể thực hiện được ở hiện tại, trái với thực tế ở hiện tại
S + wish/ wishes + S + were/ Ved
If only + S + well / Ved
Ex : I wish I were taller now
If only I were taller now
$2.$ Past wish (ao ước cho quá khứ) : điều không thể, trường hợp được trong quá khứ hay trái với thực tế ở quá khứ
S + wish (es) + S + had + $V_{P_{II}}$
S + wish (es) + S + had been + Ving
S + wish (es) + S + could have + $V_{P_{II}}$
If only + S + had + $V_{P_{II}}$
If only + S + had been + Ving
If only + S + could have + $V_{P_{II}}$
Ex : I wish I had done exercises last night.
If only I had done exercises last night.
$3.$ Future wish (ước cho tương lai) :
S + wish(es) + S + could/ would + V
If only + S + could/ would + V
Ex : She wishes she would pass the final exam
If only she would pass the final exam
* Only if $\rightarrow  $ cấu trúc đảo ngữ cho mệnh đề sau
Only if she had learnt hard, would she have passed the exam
II- Mệnh đề sau "If It's time" "It's hight time"
It's time + S + Ved (ngữ cảnh hiện tại)
It's time + S + was/ were + Ving
It's hight time + S + Ved (ngữ cảnh hiện tại)
It's hight time + S + was/ were + Ving
Ex : It's time we learned harder
It's time (for + O) + to V
It's hight time
Ex It's time for us to learn harder
III- Mệnh đề với "would rather"
$1.$ Muốn
S + would rather + V (infi)  (ở hiện tại)
S + would rather + have + $V_P{II}$ (Ở quá khứ)
Ex : I would rather have something to eat now
She would rather have gone to the cinema last night
$2.$  So sánh, thích hơn
S + would rather + V (infi) than V (infi)
S + would rather + have + $P_{II}$ than have + $P_{II}$
= would sooner
Ex : I would rather play badminton than (play) game on internet
I'd rather have had meat than (have had) fish last night
$3.$ Muốn làm gì hơn
- Hiện tại :
$S_1$ + would rather + $S_2$ + Ved
$S_1$ + would sooner + $S_2$ + Ved
Ex : I'd rather he behaved better
I'd rather he didn't shont at me
- Quá khứ
$S_1$ + would rather + $S_2$ + had + $P_{II}$
$S_1$ + would sooner + $S_2$ + could+ have $P_{II}$
Ex : We went by car but we would rather we had gone by train
IV - Mệnh đề sau " as if", "as though" (cứ như thế)
$1)$ As if/ as though : dùng như một liên từ bình thường (look, sound, feel,......)
Ex : The house looked as if nobody was living in it
I am very tired, I feel as though I haven't slept for ages
$2)$ Dùng để giả định
* S + $V_{HTĐ}$ + as if / as though + S + Ved / were hoặc (were + Ving)  (trái với thực tế hiện tại)
Ex : She treats as if she were my mother
Mary dresses as though she were a Queen
* S + Ved + as if / as though + S + had + $V_{P_{II}}$ (giả định trong quá khứ, trái với quá khứ)
Xảy ra trước hđộng mệnh đề chính
Ex : She smiled as if she had met me before
CHÚ Ý :
Nếu hđộng sau "as if" không xảy ra trước $\Rightarrow $ vân dùng quá khứ đơn ở mệnh đề chính
Ex : When I told them about my plan, they looked at me as if I was mad.

Thẻ

Lượt xem

10190
Chat chit và chém gió
 • Nga Ngố's: Áp dụng định luật II Niu-tơn cho vật: F hl = m. a 11/11/2015 9:29:50 PM
 • Nga Ngố's: P + F ms = m.a 11/11/2015 9:30:07 PM
 • Pennnnnnnnnn: khoan 11/11/2015 9:30:19 PM
 • Nga Ngố's:11/11/2015 9:30:23 PM
 • Pennnnnnnnnn: hl là gì 11/11/2015 9:30:43 PM
 • Nga Ngố's: hợp lực -_- 11/11/2015 9:30:54 PM
 • Nga Ngố's: em chiếu phương trình trên lên chiều chuyển động của vật thì có - Px – Fms = ma 11/11/2015 9:31:29 PM
 • Pennnnnnnnnn: hl = Fk-Fms-Fx 11/11/2015 9:31:32 PM
 • Nga Ngố's: Fk - F ms 11/11/2015 9:31:48 PM
 • Pennnnnnnnnn: uh 11/11/2015 9:32:04 PM
 • Nga Ngố's: đúng chưa 11/11/2015 9:32:13 PM
 • Pennnnnnnnnn: rồi sao nữa 11/11/2015 9:32:20 PM
 • Nga Ngố's: => - mgsina - m.mgcosa = ma 11/11/2015 9:32:31 PM
 • Nga Ngố's: rút m 11/11/2015 9:32:44 PM
 • Pennnnnnnnnn: ủa F kéo đâu @@ 11/11/2015 9:32:50 PM
 • Nga Ngố's: a = - g(sina - mcosa) 11/11/2015 9:33:01 PM
 • Pennnnnnnnnn: ở phương x có 3 lực tác dụng mà -_- 11/11/2015 9:33:17 PM
 • Pennnnnnnnnn: Fk là 1 11/11/2015 9:33:25 PM
 • Pennnnnnnnnn: Fx là 2 11/11/2015 9:33:31 PM
 • Pennnnnnnnnn: Fms là 3 11/11/2015 9:33:38 PM
 • Nga Ngố's: Fk thay bằng p.sina r mà 11/11/2015 9:33:48 PM
 • Pennnnnnnnnn: p.sina = Fx :3 11/11/2015 9:34:16 PM
 • Pennnnnnnnnn: Fk là lực truyền cho vật kể từ khi chuyển động ấy 11/11/2015 9:34:59 PM
 • Nga Ngố's: thế thì nó bằng P.cosa 11/11/2015 9:35:03 PM
 • Nga Ngố's: rối quá >.< xem lại xem nào 11/11/2015 9:36:19 PM
 • Nga Ngố's: khoan 11/11/2015 9:36:57 PM
 • Pennnnnnnnnn: Pcosa = Fy mà :3 11/11/2015 9:37:20 PM
 • Pennnnnnnnnn: lag quá :3 11/11/2015 9:37:26 PM
 • Nga Ngố's: Một vật đặt ở mặt phẳng nghiêng 30 độ sao với phương ngang. Hệ số ma sát =0,3. Vật đc truyền vận tốc đầu 2m/s a) tính gia tốc b) độ cao lớn nhất vật đạt đc 11/11/2015 9:37:55 PM
 • Nga Ngố's: đặt ở mp nghiêng chứ k phải chuyển động lên mp nghiêng -_- 11/11/2015 9:38:50 PM
 • Nga Ngố's: ngộ nhận nãy h 11/11/2015 9:39:02 PM
 • Pennnnnnnnnn: là sao ? 11/11/2015 9:39:23 PM
 • Nga Ngố's: => lữ tác dụng lên vật chỉ có trọng lực và lực ma sát thôi 11/11/2015 9:39:30 PM
 • Pennnnnnnnnn: ủa 2m/s đó là sao 11/11/2015 9:40:20 PM
 • Pennnnnnnnnn: -_- 11/11/2015 9:40:27 PM
 • Pennnnnnnnnn: ko hiểu 11/11/2015 9:40:27 PM
 • Nga Ngố's: đề bài chết tiệt 11/11/2015 9:41:35 PM
 • Pennnnnnnnnn: mà cứ cho là có vận tốc đầu đi 11/11/2015 9:42:15 PM
 • Pennnnnnnnnn: giải sao @@ 11/11/2015 9:42:17 PM
 • Nga Ngố's: chọn: - Gốc toạ độ O: tại vị trí vật bắt đầu chuyển động . - Chiều dương Ox: Theo chiều chuyển động của vật. - MTG : Lúc vật bắt đầu chuyển động ( t0 = 0) 11/11/2015 9:42:27 PM
 • Pennnnnnnnnn: uh 11/11/2015 9:42:43 PM
 • Nga Ngố's: lực tác dụng chỉ có trọng lực và F ms thôi 11/11/2015 9:42:55 PM
 • Pennnnnnnnnn: nếu xét câu b thì chắc là vật đi từ dưới lên 11/11/2015 9:43:32 PM
 • Nga Ngố's: chị làm tất cả theo ý hiểu của chị cho em xem nha 11/11/2015 9:44:17 PM
 • Nga Ngố's: chờ vài phút đánh máy ( k biết có đúng ko ) dự là thế 11/11/2015 9:44:51 PM
 • Pennnnnnnnnn: uh 11/11/2015 9:45:43 PM
 • Pennnnnnnnnn: at_wits_end 11/11/2015 9:46:35 PM
 • Pennnnnnnnnn: chắc bị khống chế môn này quá :3 11/11/2015 9:46:59 PM
 • Nga Ngố's: * Các lực tác dụng lên vật: - Trọng lực tác dụng lên vật, được phân tích thành hai lực thành phần Px và Py Px = P.sina = mgsina Py = P.cosa = mgcosa - Lực ma sát tác dụng lên vật Fms = m.N = m.Py = m.mgcosa * Áp dụng định luật II Niu-tơn cho vật: P+Fms=ma Chiếu phương trình trên lên chiều chuyển động của vật ta có: - Px – Fms = ma => - mgsina - m.mgcosa = ma => a = - g(sina - mcosa) 11/11/2015 9:52:11 PM
 • Pennnnnnnnnn: =-2,4 11/11/2015 9:53:51 PM
 • Pennnnnnnnnn: đúng ko chị 11/11/2015 9:54:06 PM
 • Nga Ngố's: => a = - 0,3 ( sin 30 + m . cos 30 ) 11/11/2015 9:55:35 PM
 • Nga Ngố's: nhầm -0,3 ( sin30 - cos 30) 11/11/2015 9:56:05 PM
 • Nga Ngố's: - m.cos 30 11/11/2015 9:56:18 PM
 • Nga Ngố's: m bằng cái gì nhỉ ? 11/11/2015 9:56:41 PM
 • Pennnnnnnnnn: =0,3 big_grin 11/11/2015 9:56:58 PM
 • Pennnnnnnnnn: ok tks nhìu 11/11/2015 9:57:08 PM
 • Pennnnnnnnnn: à còn câu b) 11/11/2015 9:57:20 PM
 • Nga Ngố's: sao m = 0,3 >.< 11/11/2015 9:58:47 PM
 • Pennnnnnnnnn: hệ số ma sát trượt laughing 11/11/2015 9:59:05 PM
 • Pennnnnnnnnn: = 0,3 11/11/2015 9:59:10 PM
 • Pennnnnnnnnn: hằng số mà 11/11/2015 9:59:14 PM
 • Nga Ngố's: làm xong chảng hiểu gì cả -_- 11/11/2015 9:59:42 PM
 • Nga Ngố's: thôi cứ cho nó = -2,4 nhé laughing 11/11/2015 10:00:11 PM
 • Pennnnnnnnnn: big_grin 11/11/2015 10:00:48 PM
 • Nga Ngố's: a câu b dễ hơn câu a 11/11/2015 10:00:55 PM
 • Nga Ngố's: câu này chị làm ngon ơ luôn 11/11/2015 10:01:07 PM
 • Pennnnnnnnnn: sao big_grin 11/11/2015 10:01:41 PM
 • Nga Ngố's: gọi N là 1 điểm cao nhất trên mp nghiêng mà vật đi đc nha 11/11/2015 10:02:09 PM
 • Nga Ngố's: => Thời gian để vật lên đến vị trí cao nhất là t = vt-vo/a 11/11/2015 10:02:42 PM
 • Pennnnnnnnnn: uh 11/11/2015 10:02:57 PM
 • Nga Ngố's: = 0 - 2 / -2.4 11/11/2015 10:02:58 PM
 • Nga Ngố's: = 0,83 11/11/2015 10:03:16 PM
 • Pennnnnnnnnn: uh 11/11/2015 10:03:24 PM
 • Pennnnnnnnnn: có t 11/11/2015 10:03:34 PM
 • Pennnnnnnnnn: có a 11/11/2015 10:03:38 PM
 • Nga Ngố's: áp dụng ct v2-vo2 = 2as 11/11/2015 10:03:41 PM
 • Pennnnnnnnnn: => s 11/11/2015 10:03:44 PM
 • Pennnnnnnnnn: ok hiểu rồi laughing 11/11/2015 10:03:50 PM
 • Nga Ngố's: laughing 11/11/2015 10:03:56 PM
 • # ๖ۣۜ Khói๖ۣۜ Lang๖ۣۜ Thang..: - ê == 11/11/2015 10:05:00 PM
 • Pennnnnnnnnn: ôn thêm vài bài nữa rồi qua lực li tâm 11/11/2015 10:05:10 PM
 • Nga Ngố's: mút tay laughing 11/11/2015 10:05:11 PM
 • Pennnnnnnnnn: mệt voãi @@ 11/11/2015 10:05:19 PM
 • Nga Ngố's: đau đầu quá -_- tại ai ? 11/11/2015 10:05:29 PM
 • # ๖ۣۜ Khói๖ۣۜ Lang๖ۣۜ Thang..: - box toán thg hưng kiếm nga kìa :V 11/11/2015 10:05:32 PM
 • Mặc Phi: có ai k 11/14/2015 8:59:04 PM
 • # ๖ۣۜ Khói๖ۣۜ Lang๖ۣۜ Thang..: - box ma :" lm gì cọ ại 11/15/2015 7:35:03 PM
 • Kokonachan: konichiwahappy 11/15/2015 9:07:01 PM
 • # ๖ۣۜ Khói๖ۣۜ Lang๖ۣۜ Thang..: - ^^ hi 11/16/2015 3:34:20 PM
 • Kokonachan: có ai ko đấy 11/16/2015 9:06:16 PM
 • ngocflt99: trong nhóm có ai học tốt anh k...giúp mk vs.... 11/19/2015 6:53:31 PM
 • ngaythu2dangso: hj mn 11/19/2015 9:41:20 PM
 • Yến Linh: 2222 11/20/2015 9:25:54 PM
 • Yến Linh: có ai fan TF Boys ko ạ 11/20/2015 9:26:15 PM
 • Yến Linh: có ai fan tf boys ko ạ 11/20/2015 9:28:35 PM
 • # ๖ۣۜ Khói๖ۣۜ Lang๖ۣۜ Thang..: - == 11/22/2015 9:59:26 PM
 • longthienxathu: Tongkhosimdep.vn bán sim số đẹp giá rẻ! 23/11Toàn quốcBán sim 0127 323 8888 23/11Hà NộiBán rẻ 09.678.5.7799 và 0961.858.898 tại Hà Nội 22/11Toàn quốcTổng kho sim số đẹp 0976.19.19.19 21/11Toàn quốcHàng nghìn số đẹp 10 số mới về 21/11Hà NộiBán sim 0981.888.999 chính chủ 19/11TP HCMBán sim 09.0126.9999 chính chủ 19/11Toàn quốcThanh lý sim thần tài 18/11TP HCMSoDep.com: Mua Bán. Cho Thuê. Trả Góp Lãi 0.0010% 17/11Toàn quốcSim thanh lý giá rẻ 17/11Toàn quốcBán sim đẹp:0989999999 16/11TP HCMBảng số đẹp tháng 11. LH 098.118.1118 16/11Toàn quốc10 số tam hoa 888, 999 giá 1,7 tr 15/11Toàn quốcBán sim sinh viên 10 số Vina- Vtel giá từ 70k 10/11Toàn quốcSim số đẹp mới giá siêu rẻ 10/11Toàn quốcBảng Sim Số Tổng Hợp! 07/11Toàn quốcBán sim Sinh viên Vina giá từ 50k- Vtel giá 130k 07/11Hà NộiBán sim 0986.377.789; 097.19.9.1979... 04/11Toàn quốcBệnh hắc lào 01/11Toàn quốcBán sim thần tài giá rẻ 01/11TP HCMBán sim tứ quý, sim tứ quý 01/11Hà NộiThuốc đặc trị hắc lào 31/10Toàn quốcCần bán lại sim mobi chính chủ: 0935996979 30/10TP HCMBán sim VIETTEL giảm giá tối đa 30/10Toàn quốcCần bán lại sim mobi chính chủ 30/10TP HCMBán sim Vtel hoà mạng TS gọi miễn phí, viết HĐ 30/10Toàn quốcSo dt dep can ban 28/10TP HCMTam hoa 6 Viettel không 4,7 giá rẻ tại Hà Nội 27/10Hà NộiBán sim Vip đuôi 56789 26/10Toàn quốcSim lộc phát 10 số giá rẻ 25/10Toàn quốcThiết Kế Website Bán Sim Số 24/10Toàn quốcThanh lý sim thần tài 21/10TP HCMBán sim số đẹp 16/10Toàn quốcBan sim gphone HCM 16/10Toàn quốcSim viettel thần tài nhỏ 097/098 15/10Toàn quốcBán sim đôi Mobi 090/093 số chọn giá từ150K 15/10Toàn quốcBán 0973.998885- 0973.414148- 0961.858.898 15/10Toàn quốcNhận hòa mạng trả sau cho doanh nghiệp mạng VETTEL 15/10Hà NộiBán hóa đơn GTGT 10% Thẻ cào điện thoại các mạng 15/10Toàn quốcBán sim thẻ điện thoại có hóa đơn VAT 10% 14/10Toàn quốcSim năm sinh:9x,8x.. đẹp giá rẻ đồng giá 450k 13/10Toàn quốcSim số đẹp giá bình dân tại: www.tongkhosimdep.vn 13/10Toàn quốcSố điện thoại bàn cố định gphone lắp di động 09/10TP HCMSim tam hoa giá rẻ 08/10Hà NộiMua sim số đẹp tại đây: www.tongkhosimdep.vn 06/10Toàn quốcBán sim vina 01294 66 77 99= 1tr200 và loại khác 30/09Toàn quốcMua sim giá rẻ vào web www.simsohcm.vn 29/09Toàn quốcSimdeptoanquoc.vn Chuyên sim số đẹp 29/09Toàn quốcBán sim số đẹp giá siêu rẻ 099x88999 20/09Toàn quốcBán sim trả trước số đẹp 090.646.2999 18/09TP HCMSim Viettel (39,79,68 đảo gánh lặp kép) 18/09Toàn quốc Sim so đẹp mobi!!!!! 18/09Toàn quốc Bán sim Viettel 097/098 đồng giá 250k 17/09Toàn quốc Bán Sim Viette 25.000.000 SDT 01686867996 17/09Các tỉnh phía Nam Thanh lý sim Vina-Mobi giá rẻ 16/09Toàn quốc Sim số đẹp - tưng bừng khuyến mãi 16/09Toàn quốc Bán sim 0961.858.898 giá 2tr5 và sim sinh viên 13/09Toàn quốc Bán sim số đẹp 05/09Các tỉnh phía Bắc Bán 0997333388 và 0993838333 04/09TP HCM Bán 01629777999, 01628
 • nhocpropro2003: hello 11/23/2015 11:00:19 PM
 • nhocpropro2003: how to use f*c* 11/23/2015 11:03:41 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • Hỗ Trợ HTN
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh
 • huynhhoangphu.10k7
 • namduong2016