Mệnh đề sau "wish, If only, It's time...."
I- Mệnh đề sau "wish", "If only"
$1.$ Present wish (ao ước cho hiện tại) : không thể thực hiện được ở hiện tại, trái với thực tế ở hiện tại
S + wish/ wishes + S + were/ Ved
If only + S + well / Ved
Ex : I wish I were taller now
If only I were taller now
$2.$ Past wish (ao ước cho quá khứ) : điều không thể, trường hợp được trong quá khứ hay trái với thực tế ở quá khứ
S + wish (es) + S + had + $V_{P_{II}}$
S + wish (es) + S + had been + Ving
S + wish (es) + S + could have + $V_{P_{II}}$
If only + S + had + $V_{P_{II}}$
If only + S + had been + Ving
If only + S + could have + $V_{P_{II}}$
Ex : I wish I had done exercises last night.
If only I had done exercises last night.
$3.$ Future wish (ước cho tương lai) :
S + wish(es) + S + could/ would + V
If only + S + could/ would + V
Ex : She wishes she would pass the final exam
If only she would pass the final exam
* Only if $\rightarrow  $ cấu trúc đảo ngữ cho mệnh đề sau
Only if she had learnt hard, would she have passed the exam
II- Mệnh đề sau "If It's time" "It's hight time"
It's time + S + Ved (ngữ cảnh hiện tại)
It's time + S + was/ were + Ving
It's hight time + S + Ved (ngữ cảnh hiện tại)
It's hight time + S + was/ were + Ving
Ex : It's time we learned harder
It's time (for + O) + to V
It's hight time
Ex It's time for us to learn harder
III- Mệnh đề với "would rather"
$1.$ Muốn
S + would rather + V (infi)  (ở hiện tại)
S + would rather + have + $V_P{II}$ (Ở quá khứ)
Ex : I would rather have something to eat now
She would rather have gone to the cinema last night
$2.$  So sánh, thích hơn
S + would rather + V (infi) than V (infi)
S + would rather + have + $P_{II}$ than have + $P_{II}$
= would sooner
Ex : I would rather play badminton than (play) game on internet
I'd rather have had meat than (have had) fish last night
$3.$ Muốn làm gì hơn
- Hiện tại :
$S_1$ + would rather + $S_2$ + Ved
$S_1$ + would sooner + $S_2$ + Ved
Ex : I'd rather he behaved better
I'd rather he didn't shont at me
- Quá khứ
$S_1$ + would rather + $S_2$ + had + $P_{II}$
$S_1$ + would sooner + $S_2$ + could+ have $P_{II}$
Ex : We went by car but we would rather we had gone by train
IV - Mệnh đề sau " as if", "as though" (cứ như thế)
$1)$ As if/ as though : dùng như một liên từ bình thường (look, sound, feel,......)
Ex : The house looked as if nobody was living in it
I am very tired, I feel as though I haven't slept for ages
$2)$ Dùng để giả định
* S + $V_{HTĐ}$ + as if / as though + S + Ved / were hoặc (were + Ving)  (trái với thực tế hiện tại)
Ex : She treats as if she were my mother
Mary dresses as though she were a Queen
* S + Ved + as if / as though + S + had + $V_{P_{II}}$ (giả định trong quá khứ, trái với quá khứ)
Xảy ra trước hđộng mệnh đề chính
Ex : She smiled as if she had met me before
CHÚ Ý :
Nếu hđộng sau "as if" không xảy ra trước $\Rightarrow $ vân dùng quá khứ đơn ở mệnh đề chính
Ex : When I told them about my plan, they looked at me as if I was mad.

Thẻ

Lượt xem

8465
Chat chit và chém gió
 • Trần Minh Hoàng: môn gì cx chơi sất 7/24/2015 9:33:11 PM
 • Lăng Lăng của anh: ghê 7/24/2015 9:33:32 PM
 • Trần Minh Hoàng: ghê bth 7/24/2015 9:33:46 PM
 • Trần Minh Hoàng: ở dây có ai 2k ko 7/24/2015 9:35:33 PM
 • Trần Minh Hoàng: chém vs t 7/24/2015 9:35:39 PM
 • Trần Minh Hoàng: anh lớp 10 chưa học chữ nào 7/24/2015 9:36:29 PM
 • Lăng Lăng của anh: @@ 7/24/2015 9:36:45 PM
 • Lăng Lăng của anh: moéo có 7/24/2015 9:36:49 PM
 • Trần Minh Hoàng: bà 99 chứ gì 7/24/2015 9:37:05 PM
 • Nhok Clover: táo ơi 7/24/2015 9:37:22 PM
 • Lăng Lăng của anh: ừa 7/24/2015 9:37:22 PM
 • Lăng Lăng của anh: ơi nhi 7/24/2015 9:37:26 PM
 • Nhok Clover: tui làm nhưng k chắc đúng hết đâu nhen 7/24/2015 9:37:31 PM
 • Lăng Lăng của anh: oki 7/24/2015 9:37:35 PM
 • Nhok Clover: nếu sai đừng trách nhen 7/24/2015 9:37:40 PM
 • Lăng Lăng của anh: 2 bài đọc nhé nhi 7/24/2015 9:37:46 PM
 • Trần Minh Hoàng: thumbs_up 7/24/2015 9:37:51 PM
 • Lăng Lăng của anh: Hoàng: biết à? 7/24/2015 9:37:53 PM
 • Trần Minh Hoàng: đọc thì lên mạng tìm đi 7/24/2015 9:38:00 PM
 • Trần Minh Hoàng: ngu thế 7/24/2015 9:38:04 PM
 • Lăng Lăng của anh: ngu thì sao? 7/24/2015 9:38:29 PM
 • Nhok Clover: uhm,bài đọc hả 7/24/2015 9:38:56 PM
 • Lăng Lăng của anh: k lm đừng bày đặt quan tâm nhe 7/24/2015 9:38:56 PM
 • Lăng Lăng của anh: -_- 7/24/2015 9:38:58 PM
 • Lăng Lăng của anh: ừ nhi 7/24/2015 9:39:01 PM
 • Lăng Lăng của anh: happy 7/24/2015 9:39:02 PM
 • Trần Minh Hoàng: để đó em lm 7/24/2015 9:39:28 PM
 • Trần Minh Hoàng: kiểu anh hùng cứu phù thủy 7/24/2015 9:39:43 PM
 • Lăng Lăng của anh: -_- 7/24/2015 9:40:12 PM
 • Lăng Lăng của anh: phù thủy cái beep 7/24/2015 9:40:18 PM
 • Trần Minh Hoàng: đến giờ e vẫn chưa hiểu beep là cái j 7/24/2015 9:40:48 PM
 • Trần Minh Hoàng: laughing 7/24/2015 9:40:51 PM
 • Nhok Clover: hoàng,có làm k,làm đi 7/24/2015 9:41:23 PM
 • Nhok Clover: hay để c làm 7/24/2015 9:41:25 PM
 • Lăng Lăng của anh: k hiểu thì thôi 7/24/2015 9:41:31 PM
 • Lăng Lăng của anh: nhiều chuyện 7/24/2015 9:41:37 PM
 • Trần Minh Hoàng: dạ 7/24/2015 9:41:49 PM
 • Trần Minh Hoàng: e làm 7/24/2015 9:41:52 PM
 • Nhok Clover: e làm hả 7/24/2015 9:42:02 PM
 • Nhok Clover: c nhường e đó 7/24/2015 9:42:08 PM
 • Nhok Clover: happy 7/24/2015 9:42:09 PM
 • Trần Minh Hoàng: e lm cái trên 7/24/2015 9:42:11 PM
 • Trần Minh Hoàng: chị lm câu dưới đi 7/24/2015 9:42:27 PM
 • Trần Minh Hoàng: happy 7/24/2015 9:42:32 PM
 • Nhok Clover: ok e 7/24/2015 9:42:46 PM
 • Lăng Lăng của anh: =.= 7/24/2015 9:43:39 PM
 • Nhok Clover: táo ơi 7/24/2015 9:56:37 PM
 • Lăng Lăng của anh: đây 7/24/2015 9:57:44 PM
 • Nhok Clover: đoạn văn cuối nhé 7/24/2015 9:58:45 PM
 • Nhok Clover: còn cái trên hoàng làm 7/24/2015 9:58:51 PM
 • Nhok Clover: 36C 37B 38B 39D 40D 7/24/2015 9:59:13 PM
 • Trần Minh Hoàng: e lm sai đừng trách nha 7/24/2015 9:59:14 PM
 • Nhok Clover: xem đúng k nha 7/24/2015 9:59:18 PM
 • Nhok Clover: sai thì đừng trách á 7/24/2015 9:59:24 PM
 • Lăng Lăng của anh: uhm 7/24/2015 10:01:10 PM
 • Lăng Lăng của anh: big_grin 7/24/2015 10:01:14 PM
 • Trần Minh Hoàng: 20A 7/24/2015 10:03:52 PM
 • Trần Minh Hoàng: 21D 7/24/2015 10:03:56 PM
 • Trần Minh Hoàng: 22C 7/24/2015 10:03:59 PM
 • Trần Minh Hoàng: 23C 7/24/2015 10:04:01 PM
 • Trần Minh Hoàng: 24D 7/24/2015 10:04:36 PM
 • Trần Minh Hoàng: 25D 7/24/2015 10:05:13 PM
 • Trần Minh Hoàng: 26A 7/24/2015 10:05:39 PM
 • Trần Minh Hoàng: 27B 7/24/2015 10:06:19 PM
 • Trần Minh Hoàng: 28C 7/24/2015 10:06:49 PM
 • Trần Minh Hoàng: 29A 7/24/2015 10:07:23 PM
 • Trần Minh Hoàng: xong rồi 7/24/2015 10:07:27 PM
 • Trần Minh Hoàng: đâu hết rồi 7/24/2015 10:08:17 PM
 • Trần Minh Hoàng: mất công em lm mà ko ai c.ơn à 7/24/2015 10:08:30 PM
 • Trần Minh Hoàng: đâu rồi crying 7/24/2015 10:10:53 PM
 • Lăng Lăng của anh: thanks big_grin 7/24/2015 10:12:10 PM
 • tranphuong13011999: big_grin 7/25/2015 5:56:26 PM
 • tranphuong13011999: các chế cho em làm quen 7/25/2015 5:56:46 PM
 • tranphuong13011999: == 7/25/2015 5:56:48 PM
 • Trần Minh Hoàng: 222222222222222 7/25/2015 8:07:29 PM
 • Trần Minh Hoàng: có ai ko 7/25/2015 8:07:37 PM
 • Trần Minh Hoàng: ko có ai ở đây à sad 7/26/2015 10:18:59 AM
 • laclaclau: này mọi người à 7/27/2015 1:10:48 PM
 • laclaclau: cho hỏi cái phần Presen wish ấy 7/27/2015 1:11:08 PM
 • laclaclau: If only + S + well hay + were? 7/27/2015 1:11:25 PM
 • laclaclau: ô này............. O.o 7/27/2015 1:12:21 PM
 • laclaclau: sao k nói thế hửng 7/27/2015 1:12:33 PM
 • Nhok Clover: có ai k?? 7/27/2015 3:05:40 PM
 • Trần Minh Hoàng: big_grin 7/27/2015 5:04:55 PM
 • Vân Anh: 2222 7/27/2015 5:31:51 PM
 • Trần Minh Hoàng: 2222222 7/27/2015 5:45:10 PM
 • manhhung: có ai 0000000000000??????????? 7/29/2015 2:08:25 PM
 • tranghuyen99: hú ..hihi..có ai sang đây chưa :3 7/29/2015 8:44:17 PM
 • Trần Minh Hoàng: hế lồ 7/29/2015 10:24:08 PM
 • congluan1968: Lăng Lăng của anh nói nhiều thếpartypartythumbs_up 8/1/2015 11:42:48 AM
 • Magneto: có ai không??? 8/1/2015 8:31:43 PM
 • Magneto: kênh TA hoạt động chán quá cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying 8/2/2015 9:54:39 PM
 • tienanhpham9910: halo :v 8/6/2015 10:10:42 AM
 • tienanhpham9910: kisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskisskissk
 • Trần Minh Hoàng: có ai ko 8/6/2015 8:06:52 PM
 • Trần Minh Hoàng: ko có crying 8/6/2015 8:07:06 PM
 • Nhok Clover: có ai k??? 8/7/2015 12:40:24 PM
 • manhhung: có ai không 8/7/2015 3:45:44 PM
 • manhhung: sad 8/7/2015 3:45:51 PM
 • manhhung: happylaughinglosersadbig_grinbroken_heartwavetime_outrolling_on_the_floortalk_to_the_handangrycryingtalk_to_the_handat_wits_endwaitingpuppy_dog_eyesfeeling_beat_upwhistlingnot_worthyprayingit_wasnt_meyawnhironot_worthybig_hugsickno_talkingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingĐăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • Hỗ Trợ BQT
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh