Mệnh đề sau "wish, If only, It's time...."
I- Mệnh đề sau "wish", "If only"
$1.$ Present wish (ao ước cho hiện tại) : không thể thực hiện được ở hiện tại, trái với thực tế ở hiện tại
S + wish/ wishes + S + were/ Ved
If only + S + well / Ved
Ex : I wish I were taller now
If only I were taller now
$2.$ Past wish (ao ước cho quá khứ) : điều không thể, trường hợp được trong quá khứ hay trái với thực tế ở quá khứ
S + wish (es) + S + had + $V_{P_{II}}$
S + wish (es) + S + had been + Ving
S + wish (es) + S + could have + $V_{P_{II}}$
If only + S + had + $V_{P_{II}}$
If only + S + had been + Ving
If only + S + could have + $V_{P_{II}}$
Ex : I wish I had done exercises last night.
If only I had done exercises last night.
$3.$ Future wish (ước cho tương lai) :
S + wish(es) + S + could/ would + V
If only + S + could/ would + V
Ex : She wishes she would pass the final exam
If only she would pass the final exam
* Only if $\rightarrow  $ cấu trúc đảo ngữ cho mệnh đề sau
Only if she had learnt hard, would she have passed the exam
II- Mệnh đề sau "If It's time" "It's hight time"
It's time + S + Ved (ngữ cảnh hiện tại)
It's time + S + was/ were + Ving
It's hight time + S + Ved (ngữ cảnh hiện tại)
It's hight time + S + was/ were + Ving
Ex : It's time we learned harder
It's time (for + O) + to V
It's hight time
Ex It's time for us to learn harder
III- Mệnh đề với "would rather"
$1.$ Muốn
S + would rather + V (infi)  (ở hiện tại)
S + would rather + have + $V_P{II}$ (Ở quá khứ)
Ex : I would rather have something to eat now
She would rather have gone to the cinema last night
$2.$  So sánh, thích hơn
S + would rather + V (infi) than V (infi)
S + would rather + have + $P_{II}$ than have + $P_{II}$
= would sooner
Ex : I would rather play badminton than (play) game on internet
I'd rather have had meat than (have had) fish last night
$3.$ Muốn làm gì hơn
- Hiện tại :
$S_1$ + would rather + $S_2$ + Ved
$S_1$ + would sooner + $S_2$ + Ved
Ex : I'd rather he behaved better
I'd rather he didn't shont at me
- Quá khứ
$S_1$ + would rather + $S_2$ + had + $P_{II}$
$S_1$ + would sooner + $S_2$ + could+ have $P_{II}$
Ex : We went by car but we would rather we had gone by train
IV - Mệnh đề sau " as if", "as though" (cứ như thế)
$1)$ As if/ as though : dùng như một liên từ bình thường (look, sound, feel,......)
Ex : The house looked as if nobody was living in it
I am very tired, I feel as though I haven't slept for ages
$2)$ Dùng để giả định
* S + $V_{HTĐ}$ + as if / as though + S + Ved / were hoặc (were + Ving)  (trái với thực tế hiện tại)
Ex : She treats as if she were my mother
Mary dresses as though she were a Queen
* S + Ved + as if / as though + S + had + $V_{P_{II}}$ (giả định trong quá khứ, trái với quá khứ)
Xảy ra trước hđộng mệnh đề chính
Ex : She smiled as if she had met me before
CHÚ Ý :
Nếu hđộng sau "as if" không xảy ra trước $\Rightarrow $ vân dùng quá khứ đơn ở mệnh đề chính
Ex : When I told them about my plan, they looked at me as if I was mad.

Thẻ

Lượt xem

13962
Chat chit và chém gió
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:43 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:44 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:44 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:44 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:45 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:45 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:45 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:46 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:47 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:47 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:47 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:47 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:48 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:48 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:48 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:49 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:49 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:49 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:50 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:50 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:51 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:51 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:51 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:52 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:52 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:52 PM
 • Mạcc Anhh: . 9/20/2016 2:31:53 PM
 • Mạcc Anhh: ... 9/20/2016 2:31:55 PM
 • hoangthiyen259: hello 9/20/2016 10:02:53 PM
 • Bé's Ngốc'ss: big_grin 9/23/2016 9:11:01 PM
 • lanhchanh: wave ngốc 9/23/2016 9:15:47 PM
 • Bé's Ngốc'ss: choà chanh 9/23/2016 9:17:33 PM
 • lanhchanh: ngốc tên chi nhỉ 9/23/2016 9:17:44 PM
 • lanhchanh: waiting 9/23/2016 9:21:14 PM
 • Bé's Ngốc'ss: tên Bảo 9/23/2016 9:22:42 PM
 • lanhchanh: thôi khỏi đùa đê 9/23/2016 9:23:02 PM
 • lanhchanh: tên thanh p k nhở 9/23/2016 9:23:16 PM
 • Bé's Ngốc'ss: laughing 9/23/2016 9:29:17 PM
 • Bé's Ngốc'ss: biết s hỏi nữa z 9/23/2016 9:29:23 PM
 • lanhchanh: k luk nãy ms nhớ 9/23/2016 9:32:43 PM
 • Bé's Ngốc'ss: laughing 9/23/2016 9:34:31 PM
 • Bé's Ngốc'ss: chanh hỏi j thanh z 9/23/2016 9:34:35 PM
 • lanhchanh: ak hỏi bt anh 9/23/2016 9:35:36 PM
 • lanhchanh: nhưng dài qué 9/23/2016 9:35:46 PM
 • lanhchanh: pp nha off đây 9/23/2016 9:37:12 PM
 • rika-chan: có ai ko ạ 9/25/2016 5:10:20 PM
 • rika-chan: sad 9/25/2016 5:10:45 PM
 • 민 호앙를 수행: laughing 9/28/2016 7:49:49 PM
 • quynhanle2000: wave 10/1/2016 8:03:49 PM
 • quynhanle2000: batting_eyelashes 10/1/2016 8:05:44 PM
 • Princess of beauty: happy 10/1/2016 10:07:30 PM
 • Princess of beauty: có ai ko ạ? 10/1/2016 10:07:51 PM
 • tbao: hello 10/1/2016 11:20:57 PM
 • băng: laughing 10/3/2016 8:01:37 PM
 • thuypyty: wave 10/4/2016 7:58:59 PM
 • thuypyty: k có ai à 10/4/2016 7:59:21 PM
 • thuypyty: crying 10/4/2016 7:59:28 PM
 • Vanus: wave 10/4/2016 9:08:19 PM
 • Vanus: rolling_on_the_floor 10/4/2016 9:08:51 PM
 • sasorizakuri: hêlu 10/4/2016 9:10:36 PM
 • sasorizakuri: có ai ko??? 10/4/2016 9:10:48 PM
 • sasorizakuri: mới vài phút trước mà... 10/4/2016 9:11:26 PM
 • sasorizakuri: tới muộn rồi 10/4/2016 9:11:41 PM
 • sasorizakuri: thật sự là...ko có ai cả... 10/4/2016 9:12:48 PM
 • Sầu: _░▒███████ 10/6/2016 9:10:12 PM
 • Sầu: ░██▓▒░░▒▓██ 10/6/2016 9:10:22 PM
 • Sầu: ██▓▒░__░▒▓██___██████ 10/6/2016 9:10:30 PM
 • Sầu: ██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██chúc 10/6/2016 9:11:20 PM
 • Sầu: ██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██chị 10/6/2016 9:11:32 PM
 • Sầu: ██▓▒░_______________░▒▓██gái 10/6/2016 9:12:26 PM
 • Sầu: _██▓▒░______________░▒▓██luôn 10/6/2016 9:12:35 PM
 • Sầu: __██▓▒░____________░▒▓██vui 10/6/2016 9:12:44 PM
 • Sầu: ___██▓▒░__________░▒▓██vẻ 10/6/2016 9:12:52 PM
 • Sầu: ____██▓▒░________░▒▓██trong 10/6/2016 9:13:03 PM
 • Sầu: _____██▓▒░_____░▒▓██cuộc 10/6/2016 9:13:37 PM
 • Sầu: ______██▓▒░__░▒▓██sống 10/6/2016 9:13:50 PM
 • Sầu: _______█▓▒░░▒▓██nhé 10/6/2016 9:14:00 PM
 • Sầu: _________░▒▓██^_^ 10/6/2016 9:14:11 PM
 • Sầu: _______░▒▓██ 10/6/2016 9:14:18 PM
 • Sầu: _____░▒▓██ 10/6/2016 9:14:27 PM
 • Sầu: ╔══╗ 10/6/2016 9:14:41 PM
 • Sầu: ╚╗╔╝ 10/6/2016 9:14:49 PM
 • Sầu: ╔╝(¯`v´¯) 10/6/2016 9:14:56 PM
 • Sầu: ╚══`.¸.[Chị gái] 10/6/2016 9:15:11 PM
 • Sầu: big_grin 10/6/2016 9:15:27 PM
 • noivoi_visaothe: thanks e 10/6/2016 9:18:29 PM
 • Nogizaka-san: có ai ở đây ko? 10/6/2016 11:01:16 PM
 • Nogizaka-san: chuyên Anh đâu rồi??? 10/6/2016 11:01:31 PM
 • Princess of knowledge: hi mn 10/12/2016 8:27:11 PM
 • emlabanoi123: â 10/13/2016 7:22:38 PM
 • emlabanoi123: talk_to_the_hand 10/13/2016 7:23:33 PM
 • emlabanoi123: talk_to_the_hand 10/13/2016 7:23:37 PM
 • emlabanoi123: 3 10/13/2016 7:29:19 PM
 • Trịnh Huyền Ly: : 10/14/2016 10:13:45 PM
 • Trịnh Huyền Ly: . 10/14/2016 10:13:47 PM
 • tathudung1808: dongminganh 10/21/2016 4:43:52 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • Đức Vỹ
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • huynhhoangphu.10k7
 • namduong2016
 • Bảo Phươngg
 • anhtienlove6
 • tinysweets98
 • Thùy Trang
 • Làm tất cả chỉ vì 1 điều...
 • Dan
 • LeQuynh
 • vanus
 • thithuan27
 • nhilangthan