Mệnh đề sau "wish, If only, It's time...."
I- Mệnh đề sau "wish", "If only"
$1.$ Present wish (ao ước cho hiện tại) : không thể thực hiện được ở hiện tại, trái với thực tế ở hiện tại
S + wish/ wishes + S + were/ Ved
If only + S + well / Ved
Ex : I wish I were taller now
If only I were taller now
$2.$ Past wish (ao ước cho quá khứ) : điều không thể, trường hợp được trong quá khứ hay trái với thực tế ở quá khứ
S + wish (es) + S + had + $V_{P_{II}}$
S + wish (es) + S + had been + Ving
S + wish (es) + S + could have + $V_{P_{II}}$
If only + S + had + $V_{P_{II}}$
If only + S + had been + Ving
If only + S + could have + $V_{P_{II}}$
Ex : I wish I had done exercises last night.
If only I had done exercises last night.
$3.$ Future wish (ước cho tương lai) :
S + wish(es) + S + could/ would + V
If only + S + could/ would + V
Ex : She wishes she would pass the final exam
If only she would pass the final exam
* Only if $\rightarrow  $ cấu trúc đảo ngữ cho mệnh đề sau
Only if she had learnt hard, would she have passed the exam
II- Mệnh đề sau "If It's time" "It's hight time"
It's time + S + Ved (ngữ cảnh hiện tại)
It's time + S + was/ were + Ving
It's hight time + S + Ved (ngữ cảnh hiện tại)
It's hight time + S + was/ were + Ving
Ex : It's time we learned harder
It's time (for + O) + to V
It's hight time
Ex It's time for us to learn harder
III- Mệnh đề với "would rather"
$1.$ Muốn
S + would rather + V (infi)  (ở hiện tại)
S + would rather + have + $V_P{II}$ (Ở quá khứ)
Ex : I would rather have something to eat now
She would rather have gone to the cinema last night
$2.$  So sánh, thích hơn
S + would rather + V (infi) than V (infi)
S + would rather + have + $P_{II}$ than have + $P_{II}$
= would sooner
Ex : I would rather play badminton than (play) game on internet
I'd rather have had meat than (have had) fish last night
$3.$ Muốn làm gì hơn
- Hiện tại :
$S_1$ + would rather + $S_2$ + Ved
$S_1$ + would sooner + $S_2$ + Ved
Ex : I'd rather he behaved better
I'd rather he didn't shont at me
- Quá khứ
$S_1$ + would rather + $S_2$ + had + $P_{II}$
$S_1$ + would sooner + $S_2$ + could+ have $P_{II}$
Ex : We went by car but we would rather we had gone by train
IV - Mệnh đề sau " as if", "as though" (cứ như thế)
$1)$ As if/ as though : dùng như một liên từ bình thường (look, sound, feel,......)
Ex : The house looked as if nobody was living in it
I am very tired, I feel as though I haven't slept for ages
$2)$ Dùng để giả định
* S + $V_{HTĐ}$ + as if / as though + S + Ved / were hoặc (were + Ving)  (trái với thực tế hiện tại)
Ex : She treats as if she were my mother
Mary dresses as though she were a Queen
* S + Ved + as if / as though + S + had + $V_{P_{II}}$ (giả định trong quá khứ, trái với quá khứ)
Xảy ra trước hđộng mệnh đề chính
Ex : She smiled as if she had met me before
CHÚ Ý :
Nếu hđộng sau "as if" không xảy ra trước $\Rightarrow $ vân dùng quá khứ đơn ở mệnh đề chính
Ex : When I told them about my plan, they looked at me as if I was mad.

Thẻ

Lượt xem

14714
Chat chit và chém gió
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:40 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:40 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:41 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:41 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:41 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:42 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:42 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:42 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:43 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:43 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:44 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:44 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:45 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:45 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:45 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:46 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:46 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:46 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:47 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:47 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:48 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:48 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: laughing 7/13/2016 12:31:48 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:48 AM
 • Bloody's Rose: a 7/13/2016 12:31:48 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: em laughing 7/13/2016 12:31:51 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: Snow chưa spam straight_face 7/13/2016 12:31:56 AM
 • Bloody's Rose: để e qua xem 7/13/2016 12:32:06 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: Rose ơi rolling_on_the_floor 7/13/2016 12:34:17 AM
 • Bloody's Rose: e đâylaughing 7/13/2016 12:34:34 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: hnay có 3 chị em mình thôi em ạ laughing 7/13/2016 12:34:49 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: em yên tâm đi rolling_on_the_floor 7/13/2016 12:34:54 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: spam thoải mái laughing 7/13/2016 12:35:01 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh laughing 7/13/2016 12:35:05 AM
 • Bloody's Rose: laughing 7/13/2016 12:35:07 AM
 • Bloody's Rose: mà mai c có đi hok k z?big_grin 7/13/2016 12:35:44 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: chị đc nghỉ em laughing 7/13/2016 12:36:03 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: 2 đứa đc nghỉ đúng không 7/13/2016 12:36:13 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: straight_face 7/13/2016 12:36:14 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: Snow không spam nữa kìa 7/13/2016 12:36:21 AM
 • Bloody's Rose: z hnay xõa òirolling_on_the_floor 7/13/2016 12:36:37 AM
 • Bloody's Rose: bn e đc nghỉ cả tuần 7/13/2016 12:36:55 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: rolling_on_the_floor 7/13/2016 12:37:07 AM
 • Bloody's Rose: có chiều mai đi lđ thôilaughing 7/13/2016 12:37:11 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: Snow đâu r straight_face 7/13/2016 12:37:22 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: spam mà cũng ngại hả em laughing 7/13/2016 12:37:33 AM
 • Bloody's Rose: chắc vẫn bên văn álaughing 7/13/2016 12:37:36 AM
 • Bloody's Rose: qua đi claughing 7/13/2016 12:37:49 AM
 • Sooner ๖ۣۜor ๖ۣۜ Later: rolling_on_the_floor 7/13/2016 12:39:44 AM
 • ̶D̶̶a̶̶r̶̶k̶ ̶K̶̶n̶̶i̶̶g̶̶h̶̶t: big_grin 7/13/2016 5:46:15 PM
 • linh saker: yawn 7/13/2016 6:14:29 PM
 • ~~ long ~~: chuyen a ha? 7/13/2016 9:57:02 PM
 • Linh Nyan: còn ai ko 7/13/2016 10:12:21 PM
 • Bloody's Rose: big_grin 7/13/2016 10:18:53 PM
 • Linh Nyan: có ai chơi fa ko nạ 7/13/2016 10:39:21 PM
 • Ruande Zôn: broken_heart 7/14/2016 12:49:41 AM
 • Thảo Anh: hello mọi người ! 7/14/2016 6:35:05 PM
 • Thảo Anh: mình là thành viên mới nhé 7/14/2016 6:35:36 PM
 • Thảo Anh: wave 7/14/2016 6:35:41 PM
 • tuyen1112000: peace_sign 7/14/2016 9:22:40 PM
 • Khờ iêm Khiêm: tét 7/14/2016 10:26:47 PM
 • DIỆU LINH THẦN KINH(LINH CHỘT): straight_face 7/15/2016 8:23:22 AM
 • veryimportant: aaaaaaaaaaaaaaaaaa 7/15/2016 1:16:29 PM
 • veryimportant: angry 7/15/2016 1:16:31 PM
 • Jian stupid bẩn zai lai tó: broken_heart 7/15/2016 2:15:12 PM
 • Jian stupid bẩn zai lai tó: broken_heart 7/15/2016 2:15:14 PM
 • Jian stupid bẩn zai lai tó: broken_heart 7/15/2016 2:15:17 PM
 • Jian stupid bẩn zai lai tó: broken_heart 7/15/2016 2:15:19 PM
 • ̶D̶̶a̶̶r̶̶k̶ ̶K̶̶n̶̶i̶̶g̶̶h̶̶t: winking 7/15/2016 9:01:55 PM
 • Thảo Anh: peace_sign 7/15/2016 9:14:32 PM
 • kimnhat1975: ng ms vô có j chỉ bảo ạ 7/15/2016 10:21:08 PM
 • EZ: https://www.facebook.com/vuss.kunns 7/15/2016 10:48:23 PM
 • ♥-♥_๖ۣۜPh-♥-๖ۣۜAnh_♥-♥: đây ak 7/15/2016 10:49:05 PM
 • ♥-♥_๖ۣۜPh-♥-๖ۣۜAnh_♥-♥: đã đưa livk đâu 7/15/2016 10:49:22 PM
 • Linh Nyan: hê nhô 7/18/2016 9:48:13 PM
 • Linh Nyan: cn ai ko 7/18/2016 9:48:20 PM
 • nhatanhminhthuy: còn ai ko 7/18/2016 10:02:16 PM
 • nhatanhminhthuy: mk là thành viên ms 7/18/2016 10:02:26 PM
 • Linh Nyan: umk 7/18/2016 10:06:37 PM
 • Linh Nyan: mik cx vậy 7/18/2016 10:06:43 PM
 • Linh Nyan: bn chơi face ko 7/18/2016 10:06:52 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/18/2016 11:29:34 PM
 • rin47: Có bác nào 98ers ko báo điểm cho em học tập tý đi big_grin 7/19/2016 8:25:27 PM
 • ̶N̶̶o̶ ̶L̶̶i̶̶f̶̶e̶: có ai cần tài liệu thi Ielts và Toeic k m share cho 7/20/2016 9:54:01 PM
 • Kaito kid: big_grin 7/21/2016 8:38:19 AM
 • woodygxpham: 2 7/21/2016 8:46:25 PM
 • woodygxpham: 2 7/21/2016 8:46:26 PM
 • woodygxpham: 2 7/21/2016 8:46:26 PM
 • Thiện: chào mọi người 7/23/2016 9:03:47 PM
 • PORTSYS2K: hello 7/24/2016 9:11:14 AM
 • PORTSYS2K: Nhái đâu r 7/24/2016 9:11:44 AM
 • PORTSYS2K: alo 7/24/2016 9:20:22 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/24/2016 10:39:21 AM
 • rin47: Có b nào 98ers ko? 7/24/2016 8:17:18 PM
 • rin47: Có b nào ko angry 7/24/2016 8:37:29 PM
 • linh saker: smugg 7/24/2016 9:55:23 PM
 • Kaito kid: wave 7/25/2016 3:31:47 PM
 • namhuy0000: hello 7/25/2016 9:18:10 PM
 • namhuy0000: có ai ở nhà ko 7/25/2016 9:18:24 PM
 • ๖ۣۜSnowღ: big_grin 7/26/2016 8:25:38 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • dvthuat
 • hoàng anh thọ
 • Đức Vỹ
 • nhungtt0312
 • Xusint
 • tiendat.tran.79
 • babylove_yourfriend_1996
 • thaonguyenxanh1369
 • hoangthao0794
 • zzzz1410
 • watashitipho
 • HọcTạiNhà
 • Cá Hêu
 • peonycherry
 • phanqk1996
 • giothienxung
 • khoaita567
 • nguyentranthuylinhkt
 • maimatmet
 • minh.mai.td
 • quybalamcam
 • m_internet001
 • bangtuyettrangsocola
 • chizjzj
 • vuivequa052
 • haibanh237
 • sweetmilk1412
 • panhhuu
 • mekebinh
 • Nghịch Thuỷ Hàn
 • Lone star
 • LanguaeofLegend
 • huongduong2603
 • Ruanyu Jian
 • i_love_you_12387
 • a ku
 • heohong_congchua
 • impossitable111
 • khanh
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • huynhhoangphu.10k7
 • namduong2016
 • Bảo Phươngg
 • anhtienlove6
 • tinysweets98
 • Thùy Trang
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Ngọc
 • LeQuynh
 • thithuan27
 • huhunhh
 • nguyenxinh6295